Qualitat i Medi ambient

Qualitat

El nostre objectiu és la millora contínua en tots els processos per proporcionar una satisfacció total als nostres productes.

Mecyplastec disposa d’un sistema de gestió de qualitat establert que compleix els requisits de la ISO 9001, garantint la màxima qualitat en els nostres productes i serveis.

Els nostres clients poden estar segurs de trobar una gran fiabilitat i compromís des del primer contacte. Per això, hem implementat un sistema de traçabilitat del producte que ens informa del personal, material i fases que intervenen en cada procés.

Medi ambient

El medi ambient és molt important per Mecyplastec, per tant, compleix amb totes les normatives i requisits legals derivats de la seva activitat.

Disposem d’un procés de reciclatge dels nostres productes, esqueixos, xips i materials sobrants. Es classifiquen els diferents materials en contenidors diferenciats per producte.

Actualment estem en procés d’implementació d’un sistema de gestió ambiental ISO 14001.

Política de qualitat de  MECYPLASTEC S.L.

Aquesta dedicació ha de ser constant i ha d’implicar els màxims esforços per oferir als nostres clients la confiança necessària per demostrar que els nostres serveis compleixen el nivell de qualitat que desitgen.

Els clients, en triar-nos, poden confiar en trobar la fiabilitat de la resposta des del primer contacte fins a la finalització total dels serveis contractats.

La política de qualitat de la nostra empresa és consolidar aquesta realitat millorant contínuament el resultat del treball, el servei i l’atenció als requeriments dels nostres clients.

Per assolir els objectius abans esmentats, MECYPLASTEC S.L. estableix un Sistema de Gestió de la Qualitat, d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001-2015, així com tots els requisits legals i reglamentaris que corresponguin a la nostra activitat.

Aquesta Direcció controla i confirma tota aquesta documentació i informa a tot el personal de l’obligació de seguir quantes instruccions es deriven d’aquest procés, per aconseguir la màxima garantia de qualitat que podem oferir. Així mateix, convida a tot el personal a participar, a aconseguir una MILLORA CONTINUADA i una identificació total amb aquesta política de qualitat.

Tot i que la coordinació i execució de les accions necessàries per a la gestió de la qualitat es delega en el Director de Qualitat, la última responsabilitat d’obtenir-la recau en tots nosaltres, ja que la PARTICIPACIÓ DE TOT L’ESTAT és essencial. Per tot això, la Direcció, garanteix els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir la qualitat exigida pels nostres clients.

Per continuar en aquesta línia, MECYPLASTEC S.L. revisarà aquesta política cada any, de manera que sempre estigui actualitzada amb els requisits dels nostres clients